Rådgivningsområder

 • Omstrukturering af selskaber og ejerstruktur
 • Virksomhedsomdannelser
 • Generationsskifteløsninger.
 • Selskabs og hovedaktionærproblemstillinger.
 • Sambeskatningsforhold
  Køb og salg af fast ejendom (skattemæssige forhold)  
 • Personalegodeordninger
 • Skatteoptimering
 • Medarbejderaktieordninger
 • Udlandsbeskatning og skattepligtsforhold.
 • Fraflytningsbeskatning.
 • Andelsboligforeninger – Skattemæssige forhold.
 • Solcelleanlæg – skattemæssige forhold. 
 • Dødsbobeskatning.

Arbejdsopgaver

 • Indhentelse af bindende svar fra SKAT
 • Anden korrespondance med skattemyndighederne
 • Vurdering af skattesager
 • Førelse af genoptagelsessager
 • Reparation og omgørelse.
 • Skattereview af selskabers skatteopgørelser
 • Skyggeberegninger ved successionsløsninger
 • Skattekursberegninger
 • Formulering af skatteforbehold
 • Udarbejdelse af informationsmateriale til firmaer

Vi arbejder tæt sammen med revisorerne men vi laver ikke revisorarbejde. Vi laver:

 • Mere komplicerede selvangivelser.
 • Sambeskatningsopgørelser
 • Avanceopgørelser
 • Virksomhedsordning og kapitalafkastordning.
 • “Regnskaber” for mindre udlejningsejendomme. 

Vi laver ikke:

 • Bogføring
 • Årsregnskaber
 • Momsopgørelser og momsrådgivning (netværk)
 • Revision
 • Due dilligence bortset fra skattemæssige forhold.

Vi arbejder tæt sammen med advokater men vi laver ikke advokatarbejde. Vi laver:

 • Selskabsretlige standardvedtægter
 • Stiftelsesdokumenter
 • Vurderingsberetninger (med revisor)
 • Fusions- og spaltningsplaner/redegørelser.
 • Gaveanmeldelser

Vi laver ikke:

 • Ejeraftaler
 • Ansættelseskontrakter
 • Skøder
 • Gældsanering og akkordordninger.
 • Skattestraffesager (den strafferetlige del)