Ekstraordinær genoptagelse og skattefri virksomhedsomdannelse

Praksis vedrørende adgang til ekstraordinær genoptagelse på skatteyderens foranledning er meget restriktiv. Det gælder i særdeleshed Landsskatterettens praksis hvor det næsten er et krav at man skal påvise at man har været psykisk syg eller utilregnelig for at få genoptagelsesadgang når man er ude over de ordinære frister.

At vi her ikke kun taler om selve indkomstopgørelsen viser en afgørelse fra Landsskatteretten fra den 8. februar 2018. Samtidig viser afgørelsen at man skal være meget påpasselig når man er ude i skattefri virksomhedsomdannelser. Det gælder såvel ved gennemførelsen som efterfølgende i forhold til senere ændringer af praksis.

Årsagen til anmodningen om genoptagelse var at Landsskatteretten havde underkendt en mangeårig praksis fra SKAT, og anset at opgjort fortjeneste på fast ejendom, som ellers skulle belastes anskaffelsessummen, kunne nedbringes med tab på anden fast ejendom. Dette og det efterfølgende styresignal kom først efter omdannelsens gennemførelse, hvorved det ikke kunne være forudset.

Denne praksis kom året efter omdannelsens gennemførelse men man blev først opmærksom på det 7 år senere i forbindelse med at der var kommet nye rådgivere på i forhold til et forestående generationsskifte.

Såvel den ordinære ansættelsesfrist, som den udvidede ansættelsesfrist der gælder ved dispositioner mellem hovedaktionær og selskab, var således sprunget og samtidig var 6 måneders fristen i relation til kundskabstidspunktet for praksisændringen sprunget.

Afgørende er således ikke hvornår man får kendskab til en praksisændring men hvornår denne offentliggøres og man derved kunne have fået kendskab til den.

 

 

 

ekstraordinær genoptagelse