Virksomhed i kommanditselskabs- eller partnerselskabsform

De fleste kender begreberne anpartsregler og timands-projekter hvor personskatteloven sætter nogle begrænsninger for udnyttelse af underskud (kildeartsbegrænsning), når deltagelsen ikke er forbundet med en væsentlig arbejdsindsats. Reglerne omfatter imidlertid kun udlejning af driftsmidler og skibe.

Med vedtagelsen af lovforslag L103 sidste år har man ikke blot indført kildeartsbegrænsning af underskud ved passiv deltagelse i kommanditselskaber og andre virksomhedsformer med begrænset hæftelse. Det vedtagne lovforslag omfatter også deltagelse i interessentskaber desuagtet at der her hæftes personligt og solidarisk.

Så sent som den 19/12 2017 sidste år udtalte Skatterådet at en søn ville blive omfattet af reglerne i forbindelse med at han blev medejer af faderens landbrugsejendom fordi der var tale om et sameje/interessentskab. Denne blev så reddet af at han forventede at opfylde arbejdstidskravet.

Man kunne så tænke et skridt videre og overveje om det også gælder den situation hvor forældre sammen køber en forældrelejlighed til udlejning til en søn/datter.

Her er svaret nej. I afgørelsen anfører man netop at det vedtagne lovforslag kun omhandler transparente selskaber hvis forhold er reguleret af selskabslovgivning eller en egentlig selskabsaftale. Fordi man her har ønsket at friholde uformelle samejer, herunder et sameje af en ejendom mellem familiemedlemmer, hvor virksomheden ikke består af andet ejendomsudlejningen.

Derimod betyder den nye bestemmelse i personskattelovens § 13, stk. 1, nr. 7 at man ikke længere kan sige til folk at de ved opstart kan opnå fradrag for et evt. underskud fra et interessentskab i anden indkomst hvis det går galt (og de vel at mærke ikke opfylder arbejdstidskravet).

Det er alene virksomhed som den skattepligtige har påbegyndt eller erhvervet andel i, den 11. maj 2017 eller senere som omfattes af de nye regler.

Hvad der kan undre meget er at der kun er lavet en ændring til virksomhedsskatteloven: Underskud fra sådanne virksomheder skal ikke modregnes i opsparet overskud fra andre virksomheder. Det er logisk nok at underskud ikke skal og kan kan modregnes i anden indkomst men skal fremføres. Det er jo essensen af det der er vedtaget men den umiddelbare konsekvens af de vedtagne regler ville bare normalt være at sådan virksomhed slet ikke kunne indgå i virksomhedsordningen. Det er ikke tilfældet her.

Flerejede virksomheder – kildeartsbegrænsning af underskud