Spaltning og generationsskifte

Der er kommet nyere lempelige regler vedrørende generationsskifteløsninger men der vil stadig være nogle situationer hvor det ikke blot handler om at overdrage aktierne i et selskab til børn (eller tredjemand).

Det klassiske scenarie er at man ønsker at overdrage anparterne i et selskab (evt. via et holdingselskab) men selskabets ejendom skal ikke med over som det første.

Her kunne man naturligvis vælge at sælge ejendommen ud af selskabet, men så udløses der ejendomsavanceskat og skat af genvundne afskrivninger. På samme måde udløses der skat hvis man bare handler aktiviteten over i et nyt selskab.

Udfordringen er også at ejendommen ikke bare kan spaltes ud forud for en overdragelse. Her er der desværre nogle der glemmer at det ejertidsvilkår der fremkommer ved spaltningen også gælder i forhold til anparterne i det indskydende selskab.

Det mest optimale er at forberede sig i god tid. Dvs. minimum 3 år før der skal trykkes på knappen. Det er bare lidt nemt at sige når man står midt i det.

Nogle kreative medarbejdere fra SKAT gjorde her ministeren opmærksom på, hvad de kalder, et hul i reglerne;

Man lod faderens holdingselskab A stifte to nye datterselskaber C og D. Herefter overdrages drifts-/ejendomsselskabet B til disse:

C erhverver anparter svarende til værdien af driftsaktiviteten. D erhverver anparter svarende til værdien af ejendommene. Herefter spaltes selskab B og C får anparter i et nyt driftsselskab og D får anparter i et nyt ejendomsselskab.

Vilkåret ved spaltningen omfattede alene C’s ejerskab af det nye driftsselskab og D’s ejerskab af det nye driftsselskab. Faderen kunne derved ubesværet lade sit holdingselskab A sælge anparterne i C (og i øvrigt håbe på at køber ikke laver rav i den ved at lade C sælge anparterne i det nye driftsselskab indenfor de 3 år).

Dette har man lovgivningsmæssigt sat en stopper for med vedtagelsen af lovforslag L25B. I dag er det således et krav at der skal indhentes tilladelse fra SKAT hvis der i en periode på 3 år forud for spaltningen – uden skattemæssig succession – er overdraget anparter i det selskab (B) som ønskes spaltet til et eller flere koncernforbundne selskaber (C og D).

Det betyder også at man ikke forud for en spaltning kan ændre det koncern-interne ejerforhold uden at der efterfølgende indhentes tilladelse til spaltning. Derved rammer lovforslaget umiddelbart mere bredt end tilsigtet da der kan være mange forretningsmæssige overvejelser bag et ønske om koncerninterne omrokeringer.

Man har dog overset en lille detalje ved kun at lade kravet gælde forudgående overdragelse(r). Dvs. egentligt salg og ikke nytegning.

For en del år siden udviklede jeg sammen med en medarbejder fra SKAT en anden model.

Modellen er sjældent egnet i en salgssituation i forhold til 3. mand. Ikke mindst fordi der ikke fremkommer en egentlig overdragelsesaftale. Det må der faktisk ikke for så falder hele modellen til jorden.

I forhold til generationsskifteløsninger har jeg derimod brugt modellen flere gange og det kan jeg fortsat gøre da modellen er gangbar selv efter vedtagelsen af lovforslag L25B.

Modellen går helt overordnet ud på at man i stedet for at sælge anparter til børnene lader dem nytegne anparter i faderens selskab (via eget selskab), hvorved selskabet bliver fællesejet.

Herefter gennemføres en ophørsspaltning til et driftsselskab og et ejendomsselskab. Børnene vederlægges med anparter i driftsselskabet og faderen vederlægges med anparter i ejendomsselskabet.

Da en udspaltning af en ejendom ikke ændrer ejerforholdet i det bestående selskab (driftsselskabet) skal det i sagens natur være en ophørsspaltning hvor der etableres et nyt driftsselskab, ejet af sønnen/datteren og et ejendomsselskab ejet af faderen.

Da grenkravet netop ikke gælder ved en ophørsspaltning kan man i princippet fordele øvrige likvider og gæld som man vil, hvorved sønnens/datterens indskud ofte kan minimeres. Evt. via optagelse af gæld forud for skæringsdatoen.

Dette er blot ét eksempel på hvordan man helt eller delvist kan gennemføre et generationsskifte via anvendelse af reglerne om skattefri omstrukturering herunder særligt spaltning samt kvalificeret rådgivning. Der er således mange faldgrupper (og værnsregler) der skal iagtages inden man anviser og gennemfører sådan en model.

Spaltning som værktøj ved generationsskifte